Корисничка поддршка: 02 2772 272


Услови на користење

    

Почитувани клиенти, Ве молиме, пред да ги користите  нашите услуги, внимателно прочитајте ги следниве услови. Секоја посета  на нашиот сајт како и купување, тоа значи дека сте ги прочитале овие  услови и сте се согласиле со нив целосно. Ако се тие неприфатливи за  вас, можете да не ја користите оваа презентација.

                

Добредојде на сајтот mobelix.com.mk. Mobelix ви  дозволува да ги користите услугите и содржината на својот портал, која е  предмет на следниве Услови на употреба. Условите на користење се  однесуваат на сите содржини и услуги mobelix.com.mk. Користење на било  кој дел на порталот, се смета дека корисниците се запознаени со овие  услови и да ја прифатат употребата на содржините на овој веб-сајт само  за лична употреба и на свој ризик.

                

Општи одредби

                

Mobelix.com.mk ИЗВЕСТУВА:

                
 1. Цените на интернет страницата се без ДДВ!                    
 2. Продавањето производи по пат на интернет сајтот www.mobelix.com.mk се одвива во рамиките на Друштвото за производство,трговија и услуги  МОБЕЛИКС ПРЕМИУМ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, Адреса: БОРИС ТРАЈКОВСКИ  1/лок.16, Скопје - К.Вода, Тел: +3892 2772 272, ЕМБС: 7289820, ЕДБ:  MK4058018530280, Трансакциска с-ка: 000210072898200166, адреса за  изјавување рекламации: contact@mobelix.com.mk
 3.                     
 4. Oсновните карактеристики на производите може да се пронајдат на сајтот www.mobelix.com.mk
 5.                     
 6. Производите кои се продаваат по пат на интернет сајтот www.mobelix.com.mk поседуваат својства потребни за редовна употреба за таа врста производи  во согласност со намената која е дефинирана на декларацијата.
 7.                     
 8. Усогласеноста на производите од  договорот ИСКЛУЧИВО се одредува според карактеристиките и намената на  производите како што е дефинирано со соодветната Декларација.
 9.                     
 10. Продажната цена на производите  наведена на секој од нив, и важи до следната синхронизација на цената  која се одвива најмалку еднаш дневно во 4:00 или до наведениот период на  дејство.
 11.                     
 12. При купување на www.mobelix.com.mk, купувачот е должен да ја плати цената што важела при креирањето на нарачката.
 13.                     
 14. Услугата за испорака на производи е бесплатна
 15.                     
 16. Можноста за купување на производи  со посебни ценовни бенефиции и / или со посебни продажби (акциски  продажби) се врши во согласност со условите објавени на веб-страницата www.mobelix.com.mk
 17.                     
 18. Потрошувачот производите што ги купува преку интернет страницата www.mobelix.com.mk може да ги плати во готовина во моментот на испорака или преку електронски картички во времето на креирање на нарачката.
 19.                 
                

Mobelix има авторско право на сите содржини  (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци, програмски  код). Неовластеното користење на било кој дел на порталот, без дозвола  на сопственикот на авторските права, се смета за кршење на авторските  права и подлежи на законски мерки.

                

Mobelix го спроведува овој сајт од своите канцеларии  во Скопје, Р.Македонија. Воедно не изјавува дека материјалите или  услугите на овој сајт се соодветни или достапни за употреба надвор од  Р.Македонија, како и пристапувањето во областите каде нивната содржина е  нелегална и е забранета. Не е дозволено да се користи увоз или извоз,  извоз на материјали или услуги на овој сајт во било која форма или  адаптација, со што се врши кршење на важечките закони или други прописи,  вклучувајќи, без ограничување, законските и прописи на Р.Македонија.  Ако одберете да и пристапите на оваа локација надвор од Р.Македонија,  тоа го правите на сопствена иницијатива и сте одговорни за усогласеност  со важечките локални закони. Овие Услови ќе се толкуваат во согласност  со законите на Р.Македонија и нема да се применуваат принципите за  решавање на несогласувањето на законите.

                

Mobelix може да ги ревидира овие Услови, во секое  време со ажурирање на овој документ. Повремено посетувајте ја страницата  да ги видите условите кои се применуваат во моментов, затоа што тие се  обврзувачки за вас. Одредени одредби од овие Услови може да се замени со  јасно определени правни известувања и термини достапни на одредени  страници на сајтот.

                

Материјал кој го праќа корисникот

                

Личните податоци кои поминуваат на сајтот  mobelix.com.mk со цел добивање на производот ќе се третираат во  согласност со нашиот документ за заштита на приватноста на мрежата.  Забрането е да се испрати или пренесува на овој сајт или било што  незаконско, заканувачки, навредливи, клевети, непристојни, порнографски  или други материјали кои ќе го нарушат законот.

                

Mobelix на овој сајт не сака да добие доверливи или  други информации со кои не може слободно да располага. Било каков  материјал, информации или други комуникации кои ќе се пренесуваат на  овој сајт, нема да се сметаат за доверливи оние со кои не може слободно  да се располага.

                

Mobelix.com.mk нема обврски во однос на овие  комуникации. Нашите вработени може да копираат, да го објават,  дистрибуирааат, применат или на друг начин да ги користат сите  комуникации и сите податоци, слики, звуци, текст и други работи  прикажани во него за сите комерцијални и некомерцијални цели. Се  разбира, во оваа група на податоци не ги вклучува вашите лични  информации. Тие се во согласност со нашата политика за приватност, ние  ги користиме само за внатрешна употреба или да ги пренасочат кон трети  лица, а се користат само за целите на обработка на вашата нарачка.

                

Линкови до други веб-сајтови

                

Линковите од овој веб-сајт со веб-страниците се  обезбедени само за да ви помогне и да  ви ја олесни работата. Ако ги  користите овие врски, ќе ја напуштите оваа локација. Mobelix.com.mk не  ги разгледува сите сајтови на независни производители и не ги контролира  и не е одговорен за било кој од овие сајтови или нивната содржина.  Затоа, ние не го поддржувaме, и не даваме никакви изјави за нив, или за  било какви информации, софтвер или други производи или материјали кои се  наоѓаат таму, или никакви резултати што може да се добијат при  користењето на напоменатите сајтови. Ако се одлучите да пристапите на  некој од веб-сајтовите на независните продуценти кои се поврзани со овој  сајт, тоа го правите на сопствен ризик.

                

Листа на желби

                

Во секое време, ви нуди преглед на сите производи што  сакате да ги купите. Со едноставно кликнување на иконата во горниот  десен агол се појавува мапа на страницата, која ги претставува сите  производи подготвени за купување. Можете лесно да ги избришете ставките  од листата или да го зголемите бројот на саканите производи.

                

Нарачка на производи од листа на желби

                

Кога ќе бидете спремни да ја извршите нарачката  потребно е само да кликнете на страната каде што се наоѓа листата и  кликнете на копчето “Нарачај ја целата листа„ и притоа ќе ве однесе на  страната за контакт. Ќе ви биде побарано да внесете податоци за контакт.  За да ја завршите нарачката притиснете на копчето “Испрати порака„.  Доколку сте се предомислиле во врска со нарачката и сакате да промените  било што едноставно можете да кликнете повторно на иконата за “Листа на  желби„.